Buddha of the Day

 

พระประจำวันอาทิตย์

(ปางถวายเนตร)

Sunday Buddha

พระประจำวันจันทร์

(ปางห้ามญาติ)

Monday Buddha

พระประจำวันอังคาร

(ปางไสยาสน์)

Tuesday Buddha

พระประจำวันพุทธ

(ปางอุ้บาตร)

Wednesday Buddha

พระประจำวันพฤหัสดี

(ปางสมาธิ)

Thursday Buddha

พระประจำวันศุกร์

(ปางรำพึง)

Friday Buddha

พระประจำวันเสาร์

(ปางนาคปรก)

Saturday Buddha

หมดแล้วครับ