สังข์ (Conch)

 

สังข์ วัดสุทัศน์ รุ่นแรก วัดสุทัศน์

ปลุกเศกวันเพ็ญเดือนสิบสอง ตรงกับวันท่ี 21 พ.ย. 2553

Conch first batch Wat suthat

consecrated on Loy Krathong day 21st Nov. 2010


3000.00 baht