เหรียญพระราหู

กรุวัดสุทัศน์ คณะ ๒
 

หน้า

หลัง

เหรียญพระราหู สองหน้า เนื้อเงิน

ปลุกเษกพิธีเทวาภิเษกวันท่ี ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นวันสุรียคราส

และพิธีพุทธาภิเษกอีกครั้งวันท่ี ๔-๖ พ.ย. ปี๓๘ ตรงกับวันเพ็ญกลางเดือนสิบสอง ในพระอุโบสถ วัดสุทัศน์


บูชาองค์ละ 1000 บาท