สมเด็จผงพุทธคุณ์ พ.ศ.๒๔๙๖


เปิดกรุวัดสุทัศน์ คณะ ๒
 

พระชุดนี้กดพิมพ์ที่วัดสุทัศน์ฯ พระเณรศิษย์วัดช่วยกัน โดยนำผงเก่าๆ พระชำรุด มาสร้าง เมื่อเสร็จก็ทำพิธีมหาพุทธาภิเษก เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ถึง ๕ กุมพาพันธ์ ๒๔๙๖ และประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกวันเสาร์ ๕ เดือน ๕ และ ๕ ค่ำ ตรงกับวันที่ ๓-๗ เมษายน ๒๔๙๖ รวม ๕ วัน และยังมีพิธีมหาพุธาภิเษก วันที่ ๗-๘ กุมพาพันธ์ ๒๔๙๗ อีก ๒ คืน รายนามพระเกจิอาจารย์ ในสมัยนั้นมีจำนวน ๙๖ รูป ในปี ๒๔๙๖ กล่าวกันว่าพิธีนี้เป็นสุดยอดในยุคนั้น จะเห็นว่า พระเกจิอาจารย์ที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้วัตถุมงคลของที่ท่านสร้างเองแต่ละองค์นั้น ราคาบางรูปมีเงินแสนก็บูชาไม่ได้ รายชื่อพระเกจิอาจารย์ตรวจดูได้ ซึ่งได้นำมาจากหนังสือประวัติการสร้างพระของวัดสุทัศน์ฯ เป็นหลักฐานที่แน่นอน

สมเด็จพระราชาคณะและพระคณาจารย์ ที่รับอาราธนามาเจริญพระพุทธมนต์และ

นั่งบริกรรมปลุกเศกวัตถุมงคล พ.ศ. ๒๔๙๖ วัดสุทัศน์ ฯ กทม


สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(อยู่  ญาโณทยเถร)     วัดสระเกษ                  กรุงเทพ ฯ

สมเด็จพระพุฒาจารย์        (นวม)                 วัดอนงคาราม              กรุงเทพ ฯ

พระอุบาลีณูปมาจารย์                    (โสม)                  วัดสุทัศนเทพวราราม   กรุงเทพ ฯ

พระพิมลธรรม                                  (อาจ)                   วัดมหาธาตุ ฯ               กรุงเทพ ฯ

พระธรรมโกษาจารย์                                                    วัดราชาธิวาส               กรุงเทพ ฯ

พระสาสนโสภณ                                                          วัดมกุฎกษัตริย์             กรุงเทพ ฯ

พระธรรมไตรโลกาจารย์                                              วัดอรุณราชวรมหาวิหาร  กรุงเทพ ฯ

พระธรรมปาโมกข์                          (วาสน์)                  วัดราชบพิธ                  กรุงเทพ ฯ

พระธรรมดิลก                                                             วัดพระเชตุพน ฯ           กรุงเทพ ฯ

พระธรรมธีรราชมหามุนี          (ธีร์)                     วัดจักรวรรดิ ฯ               กรุงเทพ ฯ

พระเทพเวที                                     (ฟื้น)                   วัดสามพระยา                กรุงเทพ ฯ

พระเทพมุนี                                   (ทรัพย์)                 วัดสังเวชวิศยาราม         กรุงเทพ ฯ

พระปริยัติบัณฑิต                                                       วัดปทุมคงคา                  กรุงเทพ ฯ

พระภัทรมุนี                                                               วัดองนพคุณ                 กรุงเทพ ฯ

พระมงคลทิพย์มุนี                                                      วัดทองธรรมชาติ           กรุงเทพ ฯ

พระศรีสมโพธ์                              (เสงี่ยม)                 วัดสุทัศนเทพวราราม    กรุงเทพ ฯ

พระวิสุทธิสมโพธิ                                                       วัดพระเชตุพน ฯ            กรุงเทพ ฯ

พระญาณโพธิ                                                            วัดสุทัศนเทพวราราม      กรุงเทพ ฯ

พระสีหสุวรรณพิมลศิลป์                   (สิงห์คำ)             วัดเชียงราย                     จ. ลำปาง

พระสุวรรณพิมลศิลป์                                                  วัดสุวรรณคาราราม        จ. อยุธยา

พระสุทธิสารวุฒาจารย์                        (ใจ)                  วัดเสด็จ                          จ. สมุทรสงคราม

พระเมธีสมุทเขต                                (เลี้ยง)                วัดปากน้ำบางนกแขวก    จ.ราชบุรี

พระวินยานุปุรณาจารย์                    (เชย)                  วัดโปรดเกษ                        จ. สมุทรปราการ

พระวิสุทธิรังษี                                  (ดี)                   วัดเทวะลังฆาราม                จ. กาญจนบุรี

พระครูอาคมสุนทร                           (มา)                   วัดสุทัศนเทพวราราม         กรุงเทพ ฯ

พระครูบาวัง                                                               วัดบ้านเด่น                         จ. ตาก

พระครูสุนทรสังฆกิจ                            (ลา)                วัดแก่งคอย                          จ.สระบุรี

พระครูศรีกิตติคุณ                        (หลวงพ่ออั้น)          วัดพระญาติ                          จ. อยุธยา

พระครูนนทวุฒาจารย์           (ช่วง)                    วัดบางแพรกใต้                    จ. นนทบุรี

พระครูภาวนาภิรัต                      (หลวงพ่อผล)            วัดหนัง                                 ธนบุรี

พระครูอรุณธรรมธาดา                   (เวช)                   วัดอรุณราช ฯ                       กรุงเทพ ฯ

พระครูทิวากรคุณ                           (กลีบ)                  วัดตลิ่งชัน                            กรุงเทพ ฯ

พระครูไพโรจนนันตาคม                  (รุ่ง)                    วัดท่ากระบือ                       จ. สมุทรสาคร

พระครูมหาชัยบริรักษ์                                                 วัดเจษฎดาราม                     จ. สมุทรสาคร

พระครูทักษิณานุกิจ         (หลวงพ่อเงิน)            วัดดอนยายหอม                   จ. นครปฐม

พระครูยัติวัตร์วิบูลย์                       (สอน)                   วัดลาดหญ้า                         จ. กาณจนบุรี

พระครูถิร์                             (พระเทพวุฒาจารย์)       วัดป่าเรไร                            จ. สุพรรณบุรี

พระครูวรพรตศิลขันธ์                    (เฮียง)                   วัดอรัญญิก                          จ. ชลบุรี

พระครูอุทัยธรรมธารี                                                 วัดท้าวอู่ทอง                        จ. ปราจีนบุรี

พระครูกรุณาวิหารี                   (หลวงพ่อเผือก)         วัดกิ่งแก้ว                             จ. สมุทรปราการ

พระครูภักตร์                                                             วัดบึงทองหลาง                     กรุงเทพ ฯ

พระครูกัลยาวิสุทธิ์                       (อาจารย์กึ๋น)           วัดดอน                                  กรุงเทพ ฯ

พระครูบัณฑิตานุวัตร์                      (ไหม)                 วัดวรจรรยาวาส                     กรุงเทพ ฯ

พระครูฐาปนกิจโกศล                                               วัดพระเชตุพน ฯ                    กรุงเทพ ฯ

พระครูโพธิวุฒิคุณ                        (ฑูรย์)                  วัดโพธินิมิตร                          กรุงเทพ ฯ

พระครูสุนทรศีลาจารย์                                             วัดสุทัศนเทพวราราม              กรุงเทพ ฯ

พระครูสรีสุนทร                            (ปลอด)                วัดหลวงสุวรรณาราม              จ. ลพบุรี

พระครูนอ                                                               วัดกลาง                                  จ. อยุธยา

พระครูสังวรสมาธิวัตร์                 (แป๊ะ)                   วัดราชสิทธาราม                      กรุงเทพ ฯ

พระครูสังฆวรกิจาภิรมย์                                          วัดอรุณ ฯ                                 กรุงเทพ ฯ

พระครูสังวรศีลวัตร์                    (อาจ)                    วัดดอนไก่ดี                             จ.สมุทรสาคร

พระครูวิเศษสมุทรคุณ                  (ฮะ)                    วัดดอนไก่ดี                             จ.สมุทรสาคร

พระครูไว                                                               วัดดาวดึงษ์                              จ. สมุทรสงคราม

พระครูสังฆวิชัย                       (บุณธรรม)               วัดพระปฐมเจดีย์                     จ. นครปฐม

พระครูชุ่ม                                                               วัดราชคราม                            จ. ราชบุรี

พระครูสินิจสมาจารย์                  (เหรียญ)                วัดหนองบัว                            จ. กาญจนบุรี

พระครูสังฆรักษ์                           (ชิน)                     วัดชีประเสริฐ                          จ. เพชรบุรี

พระครู ธรรมธร                         (หลาย)                  วัดราษฏรบำรุง                         จ. ชลบุรี

พระครูเล็ก                                                              วัดท่าลาด                                  จ. ฉะเชิงเทรา

พระครูสิทธิสารคุณ                      (จาค)                  วัดบางกระเบา                            จ. ปราจินบุรี

พระครูอุดมพิริยะคุณ                                              วัดบึงพระยาสุเรนทร์                  กรุงเทพ ฯ

พระครูสังฆวินิจ                           (เฟื่อง)                 วัดสัมพันธ์วงษ์                             กรุงเทพ ฯ

พระครูวรกิจวิจารย์                                                 วัดแก้วฟ้าล่าง                             กรุงเทพ ฯ

พระครูวินยานุวัตร์คุณ                                            วัดพระโขนง                             กรุงเทพ ฯ

พระครุวรเวทย์มุนี                       (เมี้ยน)                 วัดพระเชตุพน                            กรุงเทพ ฯ

พระครูสังฆบริรักษ์                      (เหล็ง)                 วัดแหลม                                   จ. สมุทรสาคร

พระครูอินทรเขมา                        (ห้อง)                 วัดช่องลม                                 จ. ราชบุรี

พระอาจารย์บุญมี                                                   วัดท่าสตอย                              จ. เชียงใหม่

พระอาจารย์จันทร                                                  วัดสำราญ                                  จ. ลพบุรี

พระอาจารย์เล็ก                                                     วัดบางนมโค                              จ. อยุธยา

พระอาจารย์ยัง                                                        วัดบางจาก                                  จ. นนทบุรี

พระปลัดแตงกวย                                                     วัดประดู่ฉิมพลี                           กรุงเทพ ฯ

พระอธิการสำเนียง                                                วัดเวฬุวันสุขาราม                       จ. นครปฐม

พระอุปัชฌาย์บิน                                                    วัดแก้ว                                        จ. ราชบุรี

พระอาจารย์แฉ่ง                                                     วัดคงคาราม                                จ. เพชรบุรี

พระอาจารย์หิน                                                      วัดหนองสนม                             จ. ระยอง

พระอาจารย์เสือ                                                      วัดสามกอ                                  จ. ฉะเชิงเทรา

พระอาจารย์โภชน์                                                  วัดราชโยธา                                กรุงเทพ ฯ

พระอาจารย์สา                                                        วัดราชนัคคาราม                         กรุงเทพ ฯ

พระอาจารย์เอม                                                      วัดเกาะวาลุการาม                       จ. ลำปาง

พระอาจารย์หอม                                                     วัดชากหมาก                              จ. ชลบุรี

พระอาจารย์มา                                                         วัดธรรมเสมา                           จ. สระบุรี

พระอาจารย์จง                                                        วัดหน้าต่างนอก                         จ. อยุธยา

พระอาจารย์แจ่ม                                                       วัดวังแดงเหนือ                        จ. อยุธยา

พระปลัดเส่ง                     (หลวงพ่อเส่ง)                     วัดกัลยาณมิตร                          กรุงเทพ ฯ

พระอุปัชฌาย์สุข                                                       วัดโตนคหลวง                              จ. เพชรบุรี

พระอาจารย์แต้ม                                                        วัดลอย                                 จ. สุพรรณบุรี

พระอาจารย์อู๊ด                                                            วัดหัตถสารเกษตร                  จ. ปทุมธานี

พระอาจารย์สง                                                                วัดสองคลอง                     จ. สมุทรปราการ

พระอาจารย์เคลือบ                                                        วัดสระบัว                                กรุงเทพ ฯ

พระอาจารย์เหมือน                                                        วัดโรงหีบ                                กรุงเทพ ฯ

พระอาจารย์อินทร์                                                        วัดสุวรรณ                                 กรุงเทพ ฯ

พระอาจารย์บุ่ง                                                             วัดใหม่ทองเสน                        กรุงเทพ ฯ

พระอุปัชฌาทบ                                                            วัดชนแดน                                จ. เพชรบูรณ์

พระอาจารย์แขก                                                            วัดพวงมาลัย                           จ. สมุทรสงคราม

พระปลัดชื่น                                                                    วัดเกรียติประดิษฐ์                    กรุงเทพ ฯ

พระอาจารย์พร้อม                                                            วัดรวก                                    กรุงเทพ ฯ

พระครูวิจิตร์กรณีย์                            (ยิ่ง)                        วัดโพธิเกษร์                            จ. ชุมพร

หลวงพ่อแจ่ม                                                                  วัดแดงเหนือ                            จ. ชลบุรี

หลวงพ่ออี๋                                                                     วัดสัตหีบ                                    จ. ชลบุรี


หมายเหตุ   -  รายนามพระคณาจารย์ที่ลงมารวมพิธี จากทั่วสารทิศยังมีอีกหลายรูป และที่รวบรวมมาทั้งหมดนี้ อาศัยหลักฐานจากหนังสือ “พิธีการสร้างพระของวัดสุทัศนเทพวราราม คณะ๒ ตั้งแต่

พ.ศ. ๒๔๘๓ ถึง ปัจจุบัน พ.ศ. ๒๔๙๖ และยังได้นำเข้าพิธีพุทธาภิเษกประจำปี วันเพ็ญเดือน ๑๒ ทุกปี


นวลสารที่นำมาสร้างพระสมเด็จ และ พระนางพญา ๒๔๙๖

วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

พระศรีสัจจญาณเถร (ประหยัด ปญญาธโร)


เกสรดอกไม้ ๑๐๘

เศษพระผงวัดสามปลื้ม

เศษพระผงสมเด็จปิลันธน์ วัดระฆังฯ

เศษพระผงวัดเงิน คลองเตย

ผงพระอาจารย์ต่างๆ

ผงยอดพระไตรปิฎก (หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระเบือ)

ผงตรีนิสิงเห (หลวงพ่อใจ วัดเสด็จ)

ผงมหาราชใหญ่

ผงอิทธิเจ

ผงพุทธคุณ

ผงนะโมพุทธายะ

ผงปัถมังกลืนไกรภาพ

ผงปัถมังโลกีย์

ผงนะต่างๆ

ผงธรรมจักร์ ดินสอของสมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศน์

ผงตะใบพระกริ่ง วัดสุทัศน์

น้ำมันงาดิบเศก

น้ำมนต์พุทธาภิเศก

ผงพระหักสมเด็จ (โต) วัดระฆัง และ บางขุนพรหม


พระสมเด็จพุทธคุณและพระนางพญา ๒๔๙๖ นี้ทำพิธีพุทธภิเษก ๗ วัน ๗ คืน พระคณาจารย์ นั่งปรก ๙๘ รูป และในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ทำพิธีพุทธาภิเษกอีก ๕ วัน ๕ คืน พระคณาจารย์นั่งบริกรรมนั่งปรก ๔๖ รูป ฯ  พุทธคุณเด่นทางเมตตามหานิยม ค้าขายดีเป็นเลิศ ฯ
ติดต่อทำบุญ-บูชาหรือ สั่งจ่ายทางธนาณัติได้ท่ี

พระพิพัฒน์สังวรคุณ คณะ ๒ วัดสุทัศน์ฯ พระนคร กทม. 10200 ปณ.ราชดำเนิน

โทร. 02-222-7048, 02-622-3433, 081-805-5385,

ID Line : namokruwatsuthat

e-mail: namo@kruwatsuthat.com